Erbjudande vid registrering till Lumix Pro – kampanjens villkor och bestämmelser

Denna kampanj erbjuds av Panasonic Marketing Europe GmbH och ger deltagaren gratis medlemskap i LUMIX PRO i ett år efter registreringen, om denna görs fram t.o.m. sista anmälningsdagen, på den nivå som motsvarar de produkter som registreras. Ett år efter registreringen har abonnenten rätt att förnya medlemskapet till det motsvarande pris som anges på www.lumix-pro.com, vilket kommer att vara avhängigt av medlemskapets nivå. Under kampanjperioden erhåller abonnenten alla de förmåner som hör samman med nivån för dennes medlemskap på det sätt som anges på www.lumix-pro.com och i kampanjens Vanliga frågor som finns på www.lumix-pro.com.

1.

Definitioner

”Sista anmälningsdag”

avser 2022-01-31

”Lanseringsperiod”

avser perioden 2020-08-01 till 2022-01-31. LUMIX PRO Europe erbjuder alla kunder ett års fritt abonnemang med professionella förmåner.

”Lumix Pro Club-medlemskap”

avser det som beskrivs i Vanliga frågor på www.lumix-pro.com

”Kampanjmedlemskap”

avser gratis medlemskap i LUMIX PRO i ett år. Detta år varar från registreringen (förutsatt att denna görs under lanseringsperioden) tills ett år har förflutit sedan registreringsdatumet. Detta ger abonnenten fullt medlemskap för den erbjudna nivån, under förutsättning att abonnemanget har styrkts av arrangören. Efter ett år kan abonnenten förlänga Lumix Pro Club-medlemskapet genom att betala hela den föreskrivna avgiften.

“Kampanj”/“Kampanjer”

avser den Kampanj som ger abonnenten gratis LUMIX PRO-medlemskap i ett år om anmälan görs mellan 2021-08-01 och 2022-01-31.

“Kampanjperiod”/
“Kampanjperioder”

avser perioden från registreringsdatumet eller arrangörens verifiering av registreringen, om denna görs på ett senare datum, tills ett år förflutit.

”Abonnent”

avser de som antagit erbjudandet om att få ett Kampanjmedlemskap i LUMIX PRO genom att uppfylla kraven i dessa villkor och bestämmelser samt för denna Kampanj.

2.

Arrangören

Kampanjen arrangeras av Panasonic Marketing Europe GmbH, vars säte är: Hagenauer Str. 43, 65203, Wiesbaden, Tyskland (fortsättningsvis kallad ”arrangören”)

3.

Kvalifikationer

(a)
Kampanjen gäller boende i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Sverige, Tjeckien, Slovakien, Polen, Österrike och Irland där LUMIX PRO-tjänster är tillgängliga och som är minst 18 år, fortsättningsvis kallade ”deltagare”.
(b)
Deltagare som anmäler sig för tjänsterna under Lanseringsperioden får gratis LUMIX PRO-medlemskap i ett år från registreringsdatumet.
(c)
All kvalificerad registrering måste göras under Lanseringsperioden.
(d)
Mer information finns i Vanliga frågor på www.lumix-pro.com.
4.

Gåva

(a)
Kampanjen gäller ett års gratis medlemskap i LUMIX PRO. När registreringen styrkts kommer deltagaren att erhålla alla de förmåner som är tillgängliga för fullvärdiga LUMIX PRO-medlemmar och finns förtecknade på www.lumix-pro.com, under en period på ett år fr.o.m. registreringen, inklusive de relevanta förmåner som hör till respektive medlemskapsnivå. När ett år har förflutit kan deltagaren välja att förlänga sitt medlemskap till marknadsvärdet – mer information finns på www.lumix-pro.com.
(b)
Den tjänst som erbjuds under denna Kampanj kan inte bytas eller överföras och det finns inte något alternativ för kontanter eller kredit.
(c)
Kampanjerbjudandet gäller endast under Lanseringsperioden.
(d)
I händelse av oförutsedda omständigheter förbehåller arrangören sig rätten att tillhandahålla en alternativ tjänst av samma eller större värde utan varsel.
5.

Anmälan

(a)
För att delta i Kampanjen måste deltagaren registrera sina personuppgifter samt relevant kvalificerande utrustning på www.lumix-pro.com.När utrustningen har registrerats och medlemskapet styrkts allokerar systemet en relevant medlemskapsnivå. Varje medlemskapsnivå har en särskilt anpassad nivå med förmåner som anges på www.lumix-pro.com,Förmåner är endast tillgängliga efter det att medlemskapet har styrkts.
(b)
Arrangören ska inte hållas ansvarig för eventuella fel eller skador som gäller teknik, maskinvara, programvara, server eller webbplats eller andra fel eller skador av något slag av sådan omfattning att detta förhindrar att deltagaren anmäler sig till Kampanjen, eller på annat sätt hindrar deltagaren från att delta i Kampanjen.
(c)
Anmälan per fax, telefon, e-post eller brev accepteras inte. Oläsliga, ofullständiga eller ändrade anmälningsformulär kommer att förklaras ogiltiga, liksom anmälningsformulär som inte fylls i enligt dessa villkor och bestämmelser.
(d)
När registreringen online har skickats in uppdateras deltagarna om sin medlemskapsnivå. Varje deltagare tilldelas ett unikt medlemsnummer och ett välkomstpaket skickas ut. Medlemsnumret och välkomstpaketet kommer att krävas för att aktivera de tjänster som är aktuella för den tilldelade medlemskapsnivån. Mer information finns i Vanliga frågor på www.lumix-pro.com.
(e)
Arrangören kommer inte att behandla en anmälan om rätt information inte har tillhandahållits under kampanjperioden, om en medlemskapsnivå redan har tilldelats eller om personens medlemskap redan har styrkts.
6.

AKTIVERING

(a)
Det kan ta upp till sex veckor från registreringsdatumet tills du erhåller ditt välkomstpaket [inklusive ditt medlemskort]. Om du inte erhållit ditt välkomstpaket kontaktar du oss på Panasonic@promotion-support.com,senast 30 dagar efter det att denna sexveckorsperiod löpt ut. Anmälan efter denna tidpunkt, liksom efter sista anmälningsdagen, accepteras dessvärre inte.
7.

SEKRETESS OCH DATASKYDD

(a)
Dataregisteransvarig är Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Tyskland. De typer av data som samlas in är följande: Titel, för- och efternamn, postadress, hemland och e-postadress, produktinformation och serienummer (och eventuella andra identifierande uppgifter).
(b)
Datainsamlingens syfte: Data kommer att samlas in, behandlas och lagras endast i syfte för Kampanjen och medlemskap i klubben. Om deltagaren samtyckt till att ta emot produktinformation och specialerbjudanden från Panasonic kommer ovan angivna typer av data också att samlas in, behandlas och lagras för sådana syften. Befintliga kunders data kommer att jämföras och uppdateras med de data som tillhandahålls i samband med denna kampanj.
(c)
Alla personuppgifter kommer att behållas under den period som du är medlem i LUMIX PRO.
(d)
Arrangören kommer endast att vidarebefordra personuppgifter där så är nödvändigt för att ge abonnenten medlemsrättigheter till LUMIX PRO. All information som skickas till en berörd tredje part kommer att behandlas i enlighet med all relevant dataskyddslagstiftning utöver sekretessavtal mellan de berörda parterna.
(e)
Relevant kontakt för begäran om åtkomst till och radering av personuppgifter (eller utövandet av andra rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen) är Panasonic Marketing Europe. Korrespondens ska adresseras till dataskyddsansvarig (Data Protection Officer) hos Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str. 43, 65203, Wiesbaden, Tyskland om den skickas per post, eller till enquiries@eu.panasonic.com, märkt Att: Data Protection Officer.
(f)
Panasonic Marketing Europe GmbH:s sekretesspolicy finns på https://www.panasonic.eu/privacy.html.

ALLMÄNNA VILLKOR

(a)
Sökande som gör denna kostnadsfria registrering kommer att anses ha läst och accepterat dessa villkor och bestämmelser.
(b)
Arrangören förbehåller sig rätten att verifiera att alla anmälningar är kvalificerade för att skydda sig mot bedrägliga, ogiltiga eller upprepade anmälningar inklusive, utan begränsning, att kräva att deltagaren bevisar att denne inte returnerat produkten inom perioden på 28 dagar fr.o.m. abonnemangsdatumet. Anmälningar som görs för returnerade produkter, falska eller bedrägliga anmälningar eller anmälningar som på annat sätt inte uppfyller dessa villkor och bestämmelser kommer att ogiltigförklaras och medlemskap som förvärvats genom bedrägeri i denna Kampanj kommer att annulleras. Arrangören förbehåller sig rätten att kräva skadestånd för alla skador som orsakas av en bedräglig deltagare.
(c)
Om så är tillämpligt kan medlemskap upphävas av arrangören om denne, efter det att en anmälan styrkts, får reda på att deltagaren erhållit sitt medlemskap på ett bedrägligt sätt.
(d)
Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor och bestämmelser samt att när som helst ändra eller dra tillbaka denna Kampanj.
(e)
Arrangören förbehåller sig rätten att kräva skadestånd för alla direkta förluster som uppstår till följd av en bedräglig deltagares uppförande.
(f)
Endast en registrering kan göras per person.
(g)
Dessa villkor styrs av lagarna i det land där du är bosatt. Ingenting i dessa villkor och bestämmelser påverkar dina rättigheter som konsument att förlita dig på de tvingande bestämmelserna i den lokala lagstiftningen.