Propagační akce — Bezplatná registrace v Lumix Pro – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE

Společnost Panasonic Marketing Europe GmbH vyhlašuje tuto propagační akci, v rámci které poskytuje účastníkovi bezplatné členství v LUMIX PRO na jeden rok od registrace, pokud k registraci dojde před uplynutím lhůty pro nárokování, a to pro příslušnou úroveň v závislosti na registrovaných produktech. Po jednom roce od registrace může účastník členství obnovit za příslušnou cenu, která je stanovená na adrese www.lumix-pro.com, a která se odvíjí od úrovně členství. Během doby trvání propagační akce bude mít účastník k dispozici veškeré výhody spojené s příslušnou úrovní členství, jak je stanoveno na adrese www.lumix-pro.com a v sekci Časté dotazy ohledně propagační akce na adrese www.lumix-pro.com.

1.

Vymezení pojmů

„Lhůta pro nárokování“

znamená 31.01.2022;

„Prodloužené období“

znamená období od 01.08.2021 do 31.01.2022; Společnost LUMIX PRO Europe nabízí svým váženým zákazníkům na dobu jednoho roku bezplatné poskytování výhod na plně profesionální úrovni.

„Členství v klubu LUMIX PRO“

je popsáno v části Časté dotazy na adrese www.lumix-pro.com;

„Členství v rámci propagační akce“

znamená bezplatné členství v LUMIX PRO po dobu jednoho roku; tato doba běží od registrace (pokud k ní dojde v rámci Prodlouženého období) a končí uplynutím jednoho roku. Účastník získá úplné členství pro navrženou úroveň, pokud bylo toto členství potvrzeno pořadatelem. Účastník může pokračovat v členství v LUMIX PRO i po uplynutí jednoho roku zaplacením předepsaného poplatku v plné výši.

„Propagační akce“

znamená propagační akci, v rámci níž účastník získává bezplatné členství v LUMIX PRO na jeden rok, pokud se zaregistruje v období od 01.08.2021 do 31.01.2022.

„Doba trvání propagační akce“

znamená období od data registrace nebo ověření registrace pořadatelem, pokud k němu dojde později, až do uplynutí doby jednoho roku.

„Účastník“

je ten, kdo v rámci propagační akce využije nabídku získat členství v LUMIX PRO, a to splněním požadavků těchto všeobecných podmínek a propagační akce.

2.

Pořadatel

Propagační akci pořádá společnost Panasonic Marketing Europe GmbH se sídlem na adrese Hagenauer Str. 43, 65203, Wiesbaden, Německo (dále jen „pořadatel“).

3.

Způsobilost

(a)
Do této propagační akce se mohou zapojit obyvatelé Spojeného království, Francie, Německa, Španělska, Belgie, Švédska, České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska, Itálie a Irska, kde jsou služby LUMIX PRO k dispozici, kteří jsou starší 18 let (dále jen „účastník“).
(b)
Účastníci, kteří se zaregistrují pro služby v Prodlouženém období, budou mít bezplatné členství v LUMIX PRO po dobu 1 roku od data registrace.
(c)
Všechny způsobilé registrace musí být provedeny během Prodlouženého období.
(d)
Další informace najdete v části Časté dotazy na adrese www.lumix-pro.com.
4.

Dar

(a)
Tato propagační akce spočívá v ročním bezplatném členství v LUMIX PRO; po potvrzení registrace obdrží účastník veškeré výhody dostupné pro úplné členy LUMIX PRO, které jsou uvedeny na adrese www.lumix-pro.com, a to na období 1 roku od registrace, včetně příslušných výhod vyhrazených pro jednotlivou úroveň členství. Po uplynutí jednoho roku se účastník může rozhodnout, zda bude v členství pokračovat za tržní cenu – další informace jsou k dispozici na adrese www.lumix-pro.com.
(b)
Služba nabízená v rámci této propagační akce je nevyměnitelná, nepřenosná a nelze ji směnit za hotovost ani kredit.
(c)
Propagační akce je dostupná pouze během Prodlouženého období.
(d)
V případě nenadálých okolností si pořadatel vyhrazuje právo bez předchozího oznámení poskytnout alternativní službu stejné nebo vyšší hodnoty.
5.

Proces nárokování

(a)
Pokud se účastník chce zapojit do propagační akce, musí zaregistrovat své osobní informace a příslušné způsobilé vybavení na adrese www.lumix-pro.com. Po registraci vybavení a ověření členství přidělí systém příslušnou úroveň členství. Každá úroveň členství má vlastní složení výhod, které jsou popsány na adrese www.lumix-pro.com, tyto výhody budou k dispozici až po ověření členství.
(b)
Organizátor nenese odpovědnost za případná technická, hardwarová, softwarová, serverová, webová nebo jiná selhání nebo škody do té míry, že účastníkovi zabrání nebo jinak znemožní využít této propagační akce.
(c)
Nároky vznesené faxem, telefonem, e-mailem nebo poštou nebudou akceptovány. Nečitelné, neúplné nebo pozměněné formuláře pro nárokování budou považovány za neplatné a totéž platí o formulářích pro nárokování nevyplněných v souladu s těmito všeobecnými podmínkami.
(d)
Po odeslání vaší online registrace budou účastníci informováni o úrovni svého členství a každému účastníkovi bude přiděleno jedinečné členské číslo. Dále pořadatel zašle účastníkovi uvítací balíček. Členské číslo a uvítací balíček jsou nutné pro uplatnění služeb náležících k přidělené úrovni členství. Další informace najdete v části Časté dotazy na adrese www.lumix-pro.com.
(e)
Pořadatel nevyhoví nároku, pokud v průběhu období propagační akce nebudou poskytnuty úplné informace, úroveň členství již byla přidělena a členství příslušné osoby již bylo potvrzeno.
6.

PROCES UPLATNĚNÍ

Uvítací balíček [včetně vaší členské karty] čekejte v době až 6 týdnů od data registrace. Pokud neobdržíte uvítací balíček, obraťte se na nás prostřednictvím stránky lumix-pro.cz@eu.panasonic.com, a to nejpozději do 30 dnů po uplynutí tohoto 6 týdenního období. Je nám líto, ale nároky vznesené po této době a také po termínu pro nárokování nebudou přijaty.
7.

OCHRANA SOUKROMÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(a)
Zodpovědným správcem osobních údajů je společnost Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203, Wiesbaden, Německo. Rozsah shromažďovaných údajů: oslovení, jméno a příjmení, poštovní adresa, země pobytu a e-mailová adresa, informace o produktech a sériové číslo (a další identifikovatelná data).
(b)
Účely shromažďování osobních údajů: Údaje budou shromažďovány, zpracovávány a ukládány výhradně pro účely propagace a členství v Klubu. Pokud účastník vyjádřil souhlas se zasíláním informací o produktech a zvláštních nabídkách společnosti Panasonic, budou se pro tento účel rovněž shromažďovat, zpracovávat a uchovávat údaje uvedené výše. Údaje stávajících zákazníků budou porovnány a aktualizovány s údaji poskytnutými pro tuto propagační akci.
(c)
Veškeré osobní údaje budou uchovávány po dobu vašeho členství v LUMIX PRO.
(d)
Pořadatel bude osobní informace sdílet jen v případě, že je to nutné pro uplatnění práv účastníka v souvislosti se členstvím v LUMIX PRO. Jakékoli informace odeslané příslušné třetí straně budou zpracovány v souladu se všemi příslušnými právními předpisy pro ochranu osobních údajů a také dohodami o mlčenlivosti uzavřenými mezi příslušnými smluvními stranami.
(e)
V případě žádosti o přístup nebo odstranění (nebo o uplatnění dalších práv v rámci obecného nařízení pro ochranu osobních údajů) se může subjekt údajů obrátit na pořadatele, Panasonic Marketing Europe GmbH. Korespondence by měla být adresována k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů ve společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203, Wiesbaden, Německo v případě využití běžné pošty, nebo elektronicky na adresu enquiries@eu.panasonic.com k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů.
(f)
Zásady pro ochranu osobních údajů společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH jsou k dispozici na adrese https://www.panasonic.eu/privacy.html.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

(a)
Využitím této bezplatné registrace žadatelé potvrzují, že si přečetli tyto všeobecné podmínky propagační akce a že s nimi souhlasí.
(b)
Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit oprávněnost všech nároků, aby se chránil před podvodnými, neplatnými nebo opakovanými nároky, a to včetně požadavku, aby účastník prokázal, že produkt nevrátil v době 28 dní od data registrace. Nároky v případě vrácených produktů, zlého úmyslu nebo podvodných zadání či nároky, které jinak nesplňují tyto všeobecné podmínky, budou odmítnuty a členství získané podvodně v rámci této propagační akce bude zrušeno. Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody způsobené podvodným jednáním účastníka.
(c)
Pořadatel může členství zrušit, pokud dodatečně po potvrzení nároku zjistí, že účastník získal členství podvodem.
(d)
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli tyto všeobecné podmínky upravit a kdykoli změnit nebo zrušit tuto propagační akci.
(e)
Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody způsobené podvodným jednáním účastníka.
(f)
Každá osoba má nárok jen na jednu registraci.
(g)
Tyto podmínky se řídí zákony země, ve které máte trvalé bydliště. Žádné ustanovení těchto podmínek nemá vliv na vaše práva jako spotřebitele vyplývající z kogentních ustanovení obecně závazných předpisů.