Promocja darmowej rejestracji w programie Lumix Pro — Warunki Promocji

Promocja jest organizowana przez firmę Panasonic Marketing Europe GmbH i umożliwia uczestnikowi otrzymanie bezpłatnego Członkostwo w LUMIX PRO przez rok od momentu rejestracji, pod warunkiem, iż zostanie dotrzymany Termin składania zgłoszeń. Rodzaj członkostwa zależy od zarejestrowanych produktów.

Po upływie roku od rejestracji Subskrybent będzie mógł odnowić członkostwo za odpowiednią opłatą określoną na stronie www.lumix-pro.com, która będzie uzależniona od rodzaju członkostwa. W Okresie promocyjnym Subskrybent będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych w ramach przynależnego mu rodzaju członkostwa, zgodnie z tym co określono na stronie www.lumix-pro.com oraz w często zadawanych pytaniach dostępnych na stronie www.lumix-pro.com.

1.

Definicje

„Termin składania zgłoszeń”

oznacza datę 31.01.2022.

„ Przedłużony okres obowiązywania Promocji”

oznacza okres od 01.08.2021 do 31.01.2022. LUMIX PRO Europe oferuje klientom bezpłatny dostęp do pełnych korzyści dla profesjonalistów przez jeden rok.

„Członkostwo w LUMIX PRO”

oznacza członkostwo opisane w często zadawanych pytaniach dostępnych na stronie www.lumix-pro.com.

„Członkostwo promocyjne”

oznacza bezpłatne roczne Członkostwo w LUMIX PRO; roczne członkostwo zaczyna się w momencie rejestracji (jeśli została dokonana w Przedłużonym Okresie obowiązywania Promocji), a kończy po upłynięciu roku od daty rejestracji. Subskrybent uzyskuje pełne członkostwo na proponowanym poziomie pod warunkiem, że subskrypcja została zatwierdzona przez Organizatora Promocji. Po roku Subskrybent może odnowić Członkostwo w LUMIX PRO, uiszczając wymaganą (i pełną) opłatę.

„Promocja”

odnosi się do promocji, która zapewnia Subskrybentowi bezpłatne roczne Członkostwo w LUMIX PRO, jeżeli Subskrybent zarejestrował się w okresie od 01.08.2021 do 31.01.2022.

„Okres promocyjny”

Oznacza roczny okres rozpoczynający się w dniu rejestracji lub weryfikacji rejestracji przez Organizatora Promocji (jeśli nastąpi to później).

„Subskrybent”

oznacza osoby, które skorzystały z oferty i uzyskały Członkostwo promocyjne w LUMIX PRO, spełniając wymagania niniejszych warunków i niniejszej Promocji.

2.

Organizator Promocji

Promocja jest organizowana przez firmę Panasonic Marketing Europe GmbH z siedzibą pod adresem Hagenauer Str. 43, 65203, Wiesbaden, Niemcy (zwana dalej „Organizatorem Promocji”).

3.

Warunki przystąpienia do Promocji

(a)
Promocja jest skierowana do mieszkańców Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Belgii, Szwecji, Czech, Słowacji, Polski, Austrii i Irlandii, którzy mają w swoich krajach dostęp do usług LUMIX PRO i ukończyli 18 lat, zwanych dalej „Uczestnikami”.
(b)
Uczestnicy, którzy zarejestrują chęć korzystania z usług w Przedłużonym Okresie obowiązywania Promocji, uzyskają bezpłatne Członkostwo w LUMIX PRO na okres 1 roku od daty rejestracji.
(c)
Aby rejestracja była ważna, należy jej dokonać w Przedłużonym Okresie obowiązywania Promocji.
(d)
Więcej informacji zawiera sekcja z często zadawanymi pytaniami dostępna na stronie www.lumix-pro.com.
4.

Nagroda

(a)
Nagrodą za udział w Promocji jest 1 rok bezpłatnego Członkostwa w LUMIX PRO. Po zatwierdzeniu rejestracji Uczestnik uzyskuje wszystkie korzyści dostępne dla pełnoprawnych członków LUMIX PRO wymienione na stronie www.lumix-pro.com na okres 1 roku od daty rejestracji, w tym odpowiednie korzyści przypisane do każdego rodzaju członkostwa. Po upływie roku Uczestnik może zdecydować się na kontynuowanie członkostwa według wartości rynkowej — więcej informacji na stronie www.lumix-pro.com.
(b)
Nagroda oferowana w ramach niniejszej Promocji jest niewymienna, niezbywalna i nie ma dostępnej alternatywy gotówkowej ani kredytowej.
(c)
Nagroda jest oferowana tylko w Przedłużonym Okresie obowiązywania Promocji.
(d)
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do dostarczenia alternatywnej usługi o takiej samej lub wyższej wartości bez uprzedniego powiadomienia.
5.

Proces zgłoszeniowy

(a)
Aby wziąć udział w promocji, Uczestnik musi zarejestrować swoje dane osobowe i kwalifikujący się produkt na stronie www.lumix-pro.com. Po zarejestrowaniu produktu i zatwierdzeniu członkostwa system przydzieli odpowiedni poziom członkostwa. Każdy poziom członkostwa zapewnia dostęp do określonych korzyści, które są opisane na stronie www.lumix-pro.com. Korzyści będą dostępne dopiero po zatwierdzeniu członkostwa.
(b)
Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub uszkodzenia techniczne, sprzętu, oprogramowania, serwera, strony internetowej ani inne, w zakresie, w jakim uniemożliwiają one lub w inny sposób utrudniają Uczestnikowi wzięcie udziału w Promocji.
(c)
Zgłoszenia dokonane za pośrednictwem faksu, telefonu lub poczty elektronicznej bądź tradycyjnej nie będą przyjmowane. Nieczytelne, niekompletne lub zmodyfikowane formularze zgłoszeniowe zostaną uznane za nieważne, podobnie jak formularze zgłoszeniowe wypełnione niezgodnie z niniejszymi warunkami.
(d)
Po dokonaniu rejestracji online Uczestnik zostanie poinformowany o przysługującym mu rodzaju członkostwa. Każdemu Uczestnikowi zostanie przydzielony unikalny numer członkowski i pakiet powitalny. Numer członkowski i pakiet powitalny będą wymagane do korzystania z usług odpowiadających przyznanemu rodzajowi członkostwa. Więcej informacji zawiera sekcja z często zadawanymi pytaniami dostępna na stronie www.lumix-pro.com.
(e)
Organizator Promocji nie rozpatrzy zgłoszenia, jeśli nie dostarczono prawidłowych informacji w Okresie promocji, wymaganych zgodnie z niniejszym regulaminem, uprzednio przydzielono już rodzaj członkostwa lub członkostwo danej osoby zostało już zatwierdzone.
6.

PROCES PRZYZNAWANIA DOSTĘPU

(a)
Pakiet powitalny [razem z kartą członkowską] powinien zostać przesłany w ciągu 6 tygodni od daty rejestracji. Jeśli nie otrzymali Państwo pakietu powitalnego, prosimy o kontakt pod adresem lumix-pro.uk@eu.panasonic.com nie później niż 30 dni po upływie tego 6-tygodniowego okresu. Niestety zgłoszenia złożone po tym terminie, jak również po Terminie składania zgłoszeń, nie będą akceptowane.
7.

OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH

(a)
Administratorem danych jest firma Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203, Wiesbaden, Niemcy. Rodzaje gromadzonych danych: zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, adres pocztowy, kraj zamieszkania i adres e-mail, informacje o produkcie i numer seryjny (oraz wszelkie inne dane umożliwiające identyfikację).
(b)
Cele gromadzenia danych: dane będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach związanych z Promocją i członkostwem w LUMIX PRO. Jeżeli Uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i ofert specjalnych od firmy Panasonic, wymienione powyżej rodzaje danych będą również gromadzone, przetwarzane i przechowywane w tym celu. Dane dotychczasowych klientów zostaną porównane z danymi podanymi w ramach tej Promocji i odpowiednio zaktualizowane.
(c)
Wszystkie dane osobowe będą przechowywane przez okres Państwa Członkostwa w LUMIX PRO.
(d)
Organizator Promocji będzie udostępniał dane osobowe tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do zapewnienia Subskrybentowi prawa do Członkostwa w LUMIX PRO. Wszelkie informacje przesłane do odpowiedniej osoby trzeciej będą przetwarzane zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, a także zgodnie z umowami o zachowaniu poufności pomiędzy odpowiednimi stronami.
(e)
Właściwym punktem kontaktowym dla wniosków o dostęp do danych i wniosków o usunięcie danych (lub wykonanie innych praw na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) jest firma Panasonic Marketing Europe. Korespondencję należy kierować do Inspektora ochrony danych osobowych na adres Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str. 43, 65203, Wiesbaden, Niemcy (poczta tradycyjna) lub enquiries@eu.panasonic.com (poczta elektroniczna).
(f)
Polityka prywatności firmy Panasonic Marketing Europe GmbH jest dostępna na stronie https://www.panasonic.eu/privacy.html.

OGÓLNE WARUNKI

(a)
Ubiegając się o bezpłatną rejestrację, Uczestnicy potwierdzają, że przeczytali i akceptują niniejsze warunki.
(b)
Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszystkich zgłoszeń w celu ochrony przed fałszywymi, nieważnymi lub powtarzającymi się zgłoszeniami, w tym, bez ograniczeń, do zażądania od Uczestnika udowodnienia, że produkt nie został zwrócony w terminie 28 dni od daty subskrypcji. Zgłoszenia, które dotyczą zwróconych produktów, zostały złożone w złej wierze, zawierają nieprawdziwe informacje lub w inny sposób nie spełniają niniejszych warunków, zostaną unieważnione, a członkostwo uzyskane w drodze oszustwa w ramach niniejszej Promocji zostanie anulowane. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do żądania naprawienia szkody spowodowanej przez nieuczciwego Uczestnika.
(c)
W stosownych przypadkach Organizator Promocji może anulować członkostwo, jeśli po zatwierdzeniu zgłoszenia stwierdzi, że Uczestnik uzyskał członkostwo w nieuczciwy sposób.
(d)
Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie oraz do zmiany lub wycofania niniejszej promocji w dowolnym momencie.
(e)
Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania za wszelkie bezpośrednie straty powstałe w wyniku nieuczciwego postępowania Uczestnika.
(f)
Jedna osoba może dokonać tylko jednej rejestracji.
(g)
Niniejsze warunki podlegają przepisom prawa kraju, w którym mieszka Uczestnik. Żaden z niniejszych warunków nie wpływa na prawa Uczestnika jako konsumenta w zakresie stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa miejscowego.